Protecció de dades

Protecció de dades

Sóc client

Procediment per a l’exercici de drets ARCO

La legislació vigent en matèria de protecció de dades, reconeix als ciutadans els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, a les seves dades de caràcter personal.

Per facilitar l’exercici d’aquests drets, posem a la vostra disposició la informació necessària, així com els diferents formularis per exercir-los de forma gratuïta.

Una dada de caràcter personal és qualsevol informació que permet identificar-lo o fer-lo identificable. El dret fonamental a la protecció de dades reconeix al ciutadà la facultat de controlar les seves dades personals i la capacitat per disposar i decidir sobre els mateixos.

1 – Què són?

Dret d’accés → És el dret de la persona afectada a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, si escau, s’està realitzant, així com la informació disponible sobre l’origen de les dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. En virtut del dret d’accés, la persona afectada podrà obtenir del responsable del tractament informació relativa a dades concrets, a dades incloses en un determinat fitxer, oa la totalitat de les seves dades sotmeses a tractament. En cap cas l’exercici del dret d’accés podrà suposar l’accés a dades de caràcter personal de tercers persones.

Rectificació → És el dret de la persona afectada a modificar les dades personals que resulten ser inexactes o incompletes.

Cancel•lació → Quan l’interessat tingui constància o coneixement que les seves dades són inadequades o excessives, pot sol•licitar la seva cancel•lació.

Oposició → L’interessat també té dret a oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal quan existeixen motius fundats i legítims relatius a una situació personal concreta i una llei no disposi el contrari.

2 – Com exercir els drets?

Els drets sobre les dades de caràcter personal són personalíssims, i han de ser exercits per l’afectat davant el responsable del fitxer, pel que és necessari que acreditin la seva identitat davant d’aquest responsable.

També podrà exercir els drets el representant legal de l’interessat en nom d’aquest, quan l’interessat es troba en situació d’incapacitat o minoria d’edat que impedeix l’exercici personal dels mateixos. En aquest cas, serà necessari que el representant legal acrediti tal condició.

3 – Tramitació:

Les persones que desitgen exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició sobre alguna cosa personal, poden descarregar el formulari “Formulari ARCO” i enviar-lo per correu postal a Ctra. Real 141-143 5ª planta de Sant Just Desvern CP 08960, o per correu electrònic a lopd@bluespace.es.

El formulari haurà de ser enviat juntament amb la següent documentació:

  • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.
  • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat que representa a l’interessat en els casos d’incapacitat en els quals tal representació provingui, així com document acreditatiu de la representació.